Kupní smlouva na auto - vzor 2024 ke stažení v .doc a .pdf

Vzor kupní smlouvy na automobil, co musí obsahovat, jaké jsou podmínky prodeje, jak správně zařídit převod v roce 2024 a jak vyřídit případnou reklamaci nebo splátky. 

0

Při prodeji vozu se vždy doporučuje smlouva písemná podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Co musí obsahovat kupní smlouva, záruka, odstoupení, reklamace

Vzor smlouvy ke stažení v PDF

Vzor smlouvy ke stažení v dokumentu .doc

Kupní smlouva na automobil 

 

Jméno a příjmení/firma .………………………………
Bytem/se sídlem .……………………………………
Rodné číslo/IČ …………………………………………
dále jen „prodávající“ na straně jedné

a

Jméno a příjmení/firma ………………………………
Bytem/se sídlem .……………………………………
Rodné číslo/IČ …………………………………………
dále jen „kupující“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto kupní smlouvu:
 

I.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.
 

II.

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární značka: ………….............................… model: …………………………………………
Identifikační číslo vozidla (VIN): …………………................................…
Barva vozidla: ……………………………......................…………
Rok výroby: ……...........……, RZ: …………………….
Číslo velkého technického průkazu: ….............................……………
Počet ujetých kilometrů: …………………………
Počet klíčů: …………………………………………
Stav vozidla při prodeji: …………………………………….................................................................................................


Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu uvedený osobní automobil a kupující tento automobil kupuje do svého výlučného vlastnictví.

 

Kupní cena za automobil včetně příslušenství: ..................................... Kč 

Vlastnické právo vozidla přechází na kupujícího až v okamžiku zaplacení kupní ceny nebo připsání částky na bankovní účet. 

 

III.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil.

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, zejména se všemi případnými závadami popsanými v čl. II této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví a výslovně se vzdává svých práv z vad zboží podle §1916 NOZ. (pokud se nevzdává, podtržený text smažte)
 

IV.

Obě strany se zavazují dostavit se společně k převodu vozidla v evidenci motorových vozidel do .......... pracovních dnů, případně si vzájemně vystavit ověřenou plnou moc pro zastoupení

a zavazují se tamtéž k předání zbývajících dokladů od vozidla. Převod hradí kupující.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojistit.


V.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují podpisem.

Tato smlouva ve dvou vyhotoveních nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ……................ dne ..........................                                   V …..................... dne ...........................
 

---------------------------------                                       ----------------------------------                        
   podpis prodávajícího                                                           podpis kupujícího

 

 

 

 

Upravit
comments powered by Disqus